Kancelaria notarialna oferuje dokonywanie wszystkich czynności notarialnych ustalonych przepisami Prawa o notariacie oraz przepisami szczególnymi, w tym:

 • sporządzanie aktów notarialnych (m. in. umowy: sprzedaży, darowizny, zniesienia współwłasności, działy spadku; testamenty, protokoły dziedziczenia; umowy majątkowe małżeńskie),
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia (dokument odpowiadający postanowieniu Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku – notariusz),
 • sporządzanie pełnomocnictw,
 • sporządzanie poświadczeń podpisów, wzorów podpisów oraz zgodności kopii dokumentów z oryginałem,
 • doręczanie oświadczeń,
 • spisywanie protokołów – między innymi ze Zgromadzeń Wspólników, Walnych Zgromadzeń i zebrań Wspólnot Mieszkaniowych,
 • sporządzanie protestów weksli,
 • przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
 • sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • poszukiwanie, na wniosek testatora lub innej osoby posiadającej odpis skrócony aktu zgonu testatora, informacji w Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT),
 • całkowitą obsługę spółek prawa handlowego i Wspólnot Mieszkaniowych.

 

Jeżeli charakter czynności (zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej, Zgromadzenie Wspólników bądź Walne Zgromadzenie) lub szczególne okoliczności (niemożność opuszczenia lokalu mieszkalnego lub placówki medycznej) przemawiają za dokonaniem czynności poza siedzibą Kancelarii, czynność ta może zostać dokonana w miejscu wskazanym przez strony.

Kancelaria notarialna, współpracując z tłumaczami przysięgłymi, ma możliwość obsługi klientów obcojęzycznych.

Notariusz dokonuje czynności notarialne, które są zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

OldBook&QuilPen-Medium