DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PODPISANIA AKTU NOTARIALNEGO:

 

1. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA DZIAŁKI:

  • odpis zwykły z księgi wieczystej,
  • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
  • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania),
  • dodatkowo, w przypadku firm ? aktualny odpis z KRS lub Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
  • wartość rynkowa...
więcej...